ಖಾಸಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾಕೇಂದ್ರಗಳು

Sl.No Districts Name of the Laboratory  Approval date  Contact Name  Contact No. Alternate Contact  E-mail Id  Remarks Samples capacity per day  
1 BANGALORE URBAN Neuberg Anand Reference Laboratory,Anand Tower, #54, Browing Hospital Road, Shivajinagar Bengaluru - 560 001 43912 Dr. Sujay Prasad                                             sujayprasad@anandlab.com             Head of the institution 944843752 Dr. Ananthvikas J  /8754895182
 Dr. Sneha Hegadi  /  9538086646                                                      
                                          drsnehash@neuberganand.com    ananthvikas@neuberganand.com                               Working 275 Samples capacity  
2 BANGALORE URBAN CANCYTE LAB
Cancyte Technologies Pvt Ltd.,
Shankarapuram, Shankara Research Centre, Rangadore Memorial Hospital,
Bengaluru 560 004
43928 Dr. K N Sridhar              
   Director
9844066141                                      knsridhar@sr-te.com Dr. Joel Sudarson /  9738539775 cancyte.cov19reports@gmail.com sudarson@cancyte.com                                             knsridhar@sr-te.com Working 30  
3 BANGALORE URBAN SAKRA  LAB
Sakra World Hospital (A unit of Takshasila Hospitals Operation Pvt Ltd)
Sy. No. 52/2 and 52/3, Devarabesanahalli, Varthur Hobli,
Bengaluru-560 103
09-04-2020 (CBNAAT & RT PCR)    Dr. Deepak Balani        
  Head of the Institution
9341960717           deepak.balani@sakraworldhospital.com    Dr. Lathika Sharma /  9910044651 latika.sharma@sakraworldhospital.com Working 90  
4 BANGALORE URBAN APOLLO HOSPITAL
Laboratory Services, Apollo Hospital
 Opposite to IIMB 154,11M,Baneraghatta Road,
Bengaluru - 560 076                                                                                           
09-04-2020     (CBNAAT & RT PCR)  Dr Jayasree Shivadasan 080 26304500         drjayasree_s@apollohospitals.com.  Dr. Jayasree Shivadasan / 9980158004
Nodal Officer
 Dr. Shantha  /9886287719 
 Dr. Chandana Devraj / 8147653392    
drshantha_m@apollohospitals.com  drjayasree_s@apollohospitals.com microbiology_bglr@apollohospitals.com Working 30  
5 BANGALORE URBAN VYDEHI LAB
Central Diagnostic Lab,
 Vydehi Institude of Medical Sciences and Research Centre,
  #82, E.P.I.P Area, Whitefield,
 Bengaluru - 560 066
43928 Dr. Ranjini CY                     
Head of the Genetic Lab                                                             
9741416860 vydehigeneticscovid19@gmail.com Dr. Ravindra Reddy /9845171035 hrrreddy@gmail.com Ranjani 9741416860/ ranju.prabhu@gmail.com
aparna.kasinath@syngeneintl.com
Working 60  
7 Bangalore Urban Narayana Hrudayalaya Limited
Department of Laboratory Medicine,
 Narayana Hrudayalaya Limited,
 258/A, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk
 Bengaluru -560099                     
43948 Dr. P R Rekha 
 Lab Director & Consultant Pathologist
7829043987         rekah.pr.dr@narayanahealth.org   Dr. Mallika K Reddy  /9538073927
  Dr. Annie Rofeena Sinazer / 9663017531
nhlnarayanacovidreports@gmail.com Working 80  
8 BANGALORE URBAN Aster Clinical Lab LLP (Aster Labs)
 No. 24, Venkatappa road, Tasker town, Vasanthnagar,
Bengaluru 560 001
43949 Dr. Shamim
 Head of Institution
9513702243 Dr. Swathi /9739354343
 Dr. Kavitha  M P /9980852454
Lead Consultant                                    
asterlabs.covid19@gmail.com kavitha.mp@asterlabs.in Working 100  
9 BANGALORE URBAN Microbiological Laboratory,
22D, KIADB, Industrial Area,
1st Phase, Kumbalagudu
Bengaluru - 560 074
43952 Dr. Ramesh Kumar
Head of Institution        
9842739220 Dr. Shaheera Banu / 9944948053
Microbiologist
microlabcovid19reports@gmail.com qualitycontrol.bangalore@gmail.com Working 250  
10 BELAGAVI *KLE's Dr. Prabhakar Kore Hospital
 Nehru Nagar,
Belagavi - 560 010
Out of Cartridge  Dr. M V Jali
 MD & CEO KLE Hospital 
9844032499 Dr. Preeti Masti / 7090968980
 Nodal Officer                                       
drpreetikv79@gmail.com      
11 Dakshina Kannad               (Mangalore) Yenepoya Medical College Hospital Lab,
 Nithyananda Nagar, Derlakatte,
 Mangaluru - 575 018
09.05.2020 Dr. Vidya Pai
 Nodal Officer 
9945438381       vidyapai@yenepoya.edu.in   Dr. Sateesh K /  9885962543
Microbiologist
principalymc@yenepoya.edu.in microbiology@yenepoya.edu.in                                                              sateeshk@yenepoya.edu.in Working 100  
12 Bengaluru Hybrinomics Life Science and Diagnostics LLP,
 Site 50, 2nd Main road, Maruthi Township, B. Hanumanthanagar, Bileshivale, Doddagubbi Post,
Bengaluru 560 077
43961 Dr. Prabhu Meganathan
 Head of the Institution
7975825968             prabmeg@hybrinomics.com Dr. Shankar Rao Patil / 9916477637
Microbiologist
                                        hyblifescience@gmail.com                                      shankar@hybrinomics.com Working 300  
13 Davangere Molecular Laboratory,
Department of Microbiology,
Shamanur Shivashankarappa Institute of Medical Sciences and Research Centre (SSIMSRC),
Davangere - 577 005
43964 Dr. Prasad B S
  Dean & Director
9243312890 Dr. Vinod Kumar C S   / 9964402525
Proffesor of Microbiology
 Dr. Gajendra M / 9880577038
Sr. Lab Technician                                                                  
principalssimsrc@gmail.com                                        vinodmicro@gmail.com                              Working 68  
14 Udupi Departmen of Microbiology,
2nd Floor, Basic science building,
Kasturba Medical College Manipal,
Udupi 
43964 Dr. Sharath Rao                                                 Dean & Director 0820 2922367   dean.kmc@manipal.edu    Dr. Kiran Chawla  / 9980220484
Nodal Officer
 Dr. Shashidhar V / 9886075904
                                                khcovid19lab@manipal.edu kiran.chawla@manipal.edu                                         shashidhar.v@manipal.edu Working    
15 Bengaluru Xcyton Diagnostics Pvt Ltd
 Molecular Diagnostics Services ,
 #449, 10th Cross, 4th Phase, Peenya,
 Bengaluru - 560 058
43965 Dr. Latha Lakshman
 Director
9341264131         latha@xcyton.com Dr. B V Ravikumar /9844098051
Managing Director                                     
ravikumar@xcyton.com                                           Working    
16 Bengaluru St. John's Laboratory Services
St. John's National Academy of Health Sciences
 Sarjapur Road, Koramangala
Near Koramangala, BDA Complex
Bengaluru - 560 034
43967 Dr.George D'Souza
Dean & Director
9449820962 george.dsouza@sjri.res.in Dr. Mary Dias / 9980525187
Microbiologist
Dr.Mamatha V / 9844083953                
mamatha.v@stjohns.in                                                      mary.dias@stjohns.in            microlab@sjmch.onmicrosoft.com Working    
17 Bengaluru *Department of Pathoogy and Lab medicine, Aster CMI Hospital,
 # 43/2, NH 7, International Airport road, Sahakar Nagar
Bengaluru
43971  Dr.Nitish Shetty
Chief Executive Officer (CEO)
7760988110    dr.nitish.shetty@asterhospital.com     Dr.Sreedhar Murthy / 9108994131
Mr.Hemanth Kumar / 9538897501
Nodal Officer
Dr. Rajeshwari / 8197816617               Microbiologist                            
                          dr.Sreedhar.murthy@asterhospital.com hemanth.kumarvd@asterclinics.com Working    
18 Dakshina Kannad               (Mangalore) Father Muller Medical College Hospital Laboratory,
 Father Muller Road, Kankanady,
Mangalore - 575 002
43971 Dr J P Alva
  Dean & Director
9845206369 deanfmmc@fathermuller.in  Dr Anup shetty / 9900405220
 Nodal Officer
                              dranupshetty@fathermuller.in    fathermullercovidreports@fathermuller.in Working    
19 Bengaluru Manipal Hospital,
98, HAL Old Airport Road, Kodihalli,
Bengaluru 560 017
43972 Dr. Bhavana M V
 Nodal Officer
9986157911                        bhavana.mv@manipalhospitals.com Dr. Ranjeetha Adhikari  / 9900800655                            Microbiologist  manipalhospitalblrcovid19@gmail.com ranjeeta.adhikary@manipalhospitals.com Working    
20 Davangere JJM Medical College (JJMMC),
 Molecular Lab, Dept of Microbiology, Pavillion road
Davangere
43974 Dr.  Hanumanthappa
 Dean & Director
9448727211                             hans_2002@rediffmail.com Dr.Suresh K / 9986048719                                 Quality Manage
Dr. Basavaraj K. N / 9448948262
Deputy quality manager
Dr. Rajendraprasad  / 9448656409
Technical Manager                             
dr.sureshk@rediffmail.com                                           microbasavaraj@gmail.com                                    bpmrprasad@gmail.com Working    
21 Dakshina Kannad               (Mangalore) Kasturba Medical College (KMC) Laboratory Services,
KMC Hospital, Ambedkar Circle
Mangalore - 575 001
43973 Dr. M Venkataraya Prabhu
Director 
9845246843                            dean.kmcmlr@manipal.edu Dr. Shrikala Baliga / 9880049671         Microbiologist
 Dr. Sevitha Bhat / 9449831631
shrikala.baliga@manipal.edu                                      sevitha.bhat@manipal.edu         kmcmangalorecovidreports@gmail.com Working 100  
22 Bengaluru *Dept of Lab Medicine,
 Vikram Hospital Pvt Ltd, No 71/1, Millers Road,
 Bengaluru
43977 Dr. Prathima
Head of the Department
9886069111                     prathima.km@vikramhospital.com Dr. Swetha / 7795797364
 Nodal Officer
swetha.k@vikramhospital.com Working    
23 Dakshina Kannad               (Mangalore) Justice K S Hegde Charitable Hospital Laboratory services,
Medical Science Comples, Deralakatte,
Mangalore - 575 017
(K S Hegade Medical Academy KSHEMA)
43977 Dr. P S Prakash
 Dean & Director                     
9480146260                          dean.kshema@nitte.edu.in Dr. Amith Khelgi  / 9449104181                     Nodal Officer
  Dr. Vimal Karnaker / 9845969204
 HOD of Microbiology
Dr. Asha Pai / 9845731287                      Microbiologist                                   
dramitsk14@nitte.edu.in virology@nitte.edu.in                                          hod.micro.kshema@nitte.edu.in Working    
24 Bengaluru Kempegowda Institute of Medical Sciences -KIMS,
K R Road,
Bengaluru
43978 Dr. Venkatesh
Dean & Principle
99801 02293                                 principalkims@gmail.com Dr. Anjana gopi /  9845237509                                Microbiologist
 Dr.Giridhar upadhyaya / 9449831147                               proffessor & covid testing i/c
dranjanagopi1989@gmail.com  Working    
25 Bengaluru Narayana Nethralaya, Dept of Molecular Diagnostics,
Narayana Helath City
# 258/A, Bommasandra
Bengaluru 560 099
43985 Dr. Venkataramana
 Nodal Officer 
9663301277                        drvenkataramana@narayananethralaya.com Dr. Chandrasekhar Raju / 9741435044
 Lab Scienctist
covid19@narayananethralaya.com chandrasekhar@narayananethralaya.com Working    
26 Bengaluru *Trident Diagnostics & Healthcare Pvt. Ltd,
 # 313, 2nd main Jagajyothi Nagara, 80 feet outer Ring Road,
 Kenchapura Cross bus stop, Nagadevanahalli,
Bengaluru
43990 Kshama Hiremath
CEO and Lab Director
9620901222                                 kshama@tridentdiagnostics.com Dr. Lakshminarayan / 9895924566
Microibiologist
Dr. Archana / 9008399665
 Microbiologist
molbio@tridentdiagnostics.com Working    
27 Bengaluru *SRL Limited at Fortis Hospital,
154/9, Bannerghatta Main road,
Bengaluru
43990 Dr Uma
 Nodal Officer
9845196131 Dr. Arun Kaushik M / 8792910539
Microbiologist
srlfortisbgltdcovidreports@gmail.com arun.kaushik@srl.in Working    
28 Kalaburagi United Hospital, Diagnostics Laboratory
# 1-43/A, Opp Siddarth Law College court road, near S.V.P Chowk
Kalaburagi - 585 102
43988 Dr. Ayesha Fatima
Chief of Laboratory
9380248528 / 8095282535 Dr. Vikram Sidaraddi  / 9886495773
Head United Hospital
unitedhopitalcovidlab@gmail.com labunitedhospital@gmail.com Working    
29 Bengaluru *Department of Laboratory Medicine & Pathology,
Columbia Asia Referral Hospital, Yeshwantapur,
 # 26/4, Brigade Gateway Malleshwaram west,
Bengaluru
43992 Dr. Angelina
Nodal Officer
Head of the Microbiology
9986039564                         angelina.mendos@columbiaindiahospitals.com Dr. Anisha Fernandes / 9739121932
Microbiologist   
anisha.m@columbiaindiahospitals.com Working    
30 Bengaluru Mediclu Diagnostics,
 Bengaluru
43998 Dr. Prakash
MD Microbiology
9916819463 Dr. K Satyanarayana  / 7204031848 
Nodal Officer
Sujeeth / 9741567345
Technical Manager
                                   mediclucovid19@gmail.com drsatyanarayana@gmail.com Working    
31 Kolar Sri Devaraj Urs Medical College,
 Kolar
44000 Dr. Suresh T N
 Lab Director
9448977028                             labdirectorcdls@sduu.ac.in Dr. Viswas Anesty / 9663613766
(Nodal Officer)
Dr. Aravind / 7406614777
Dr. Parimala /  9740189773
Microbiologists
drlotus147@yahoo.co.in                                 mjchand@gmail.com                       Working    
32 Dharwad *NMR Diagnostics Pvt. Ltd, Maratha Mandal Building, P B Road,
Dharwad
44001 Dr. Asha Deshpandey
Lab Director
9844856938 Dr. Pallavi Deshpandey / 7760002404
Microbiologist
palgem@yahoo.com Working    
33 Mysuru JSS Medical College,
Mysuru
44008 Dr. M Dayananda
 Director 
0821 – 2335808                                                                                 director@jsshospital.in Dr. M. Guruswamy / 0821-2335840
Medical Superintendent
Dr. M N  Sumana / 9845128274
Nodal Officer
Dr. Tejashree / 9945566375
HOD Microbiology
ms@jsshospital.in                                                                                       mnsuman@jssuni.edu.in                                                                                 tejashreea@jssuni.edu.in Working    
34 Belagavi JN Medical College,
Belagavi
44011 Dr. Manjula
Nodal Officer
9980932347 Dr. Mahantesh Nagamurthy / 9448141342
Microbiologist
covidjnmcbgm@gmail.com Working    
35 Bengaluru Eurofins clinical Genetics India Pvt. Ltd,
Eurofins, #21 & # 22, Peenya II Phase, Peenya,
Bengaluru
44011 Dr. Sam Balu
Lab Director
9611948899                          sambalu@eurofins.com Dr. Pushpalatha Manjunatha / 9900103771
 Nodal Officer
Dr. Priya Vijayan / 9972393720
Microbiologist
pushpalathamanjunatha@eurofins.com                    priyavijayan@eurofins.com Working    
36 Bengaluru East Point college of Medical Sciences & Research centre,
 Bengaluru
44018 Dr. Vivek
 Chief of the Lab  
7760984581 Dr. Priyanka / 9620302199
Nodal Officer 
molecularlab@eastpoint.ac.in Working    
37 Mandya Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, B G Nagara
Mandya District
44050 Dr. Venkatesh D
 Lab Director
9986973580                                drvenkatesh59@gmail.com Dr. Megha / 7259119843
Nodal Officer
Dr. Vidya Sagar / 9900864620
Chief lab incharge
drmegas@bgsaims.edu.in                                                drsagar81@gmail.com Working    
38 Bengaluru Rajarajeswari Medical College & Hospital,
Bengaluru
44111 Dr. Naveen
Principal
9886634170 Dr. Lakshminarayan  S A / 9895924566
Nodal Officer
Dr. Prakash R / 9916819463
Microbiologist
molrrmch20@gmail.com Working    
39 Bengaluru α Dept of Lab, Mallige Medical Centre Pvt Ltd, 31 & 32, Crescent Road,
Bangalore (P)
44025 Dr. Spurthi
Nodal Officer
9008499904 Dr. Savitha / 9845631974
Microbiologist 
labmallige.com
savitha.anilkumar@mallige.com
Working    
40 Dharwad Sri Dharmasthala Manjunatha Medical College and Hospital, Dharwad 17-07-2020 Dr. Raghavendra D Kulkarni
Lab Director
9449590552 Dr. Ajantha / 9448101521
Quality Manager
sdmmbl@sdmmedicalcollege.org Working    
41 Bengaluru Sagar Hospital, Jayanagar, Bangalore 20-07-2020 Dr. Mahendra Kumar
 Lab Director
959191881
md@sagarhopital.in
Dr. PS Reddy / 8762894555
Nodal Officer
Dr. Ajitha / 8762894555 / 9591991852
Microbiologist
sagarhospital.lab@gmail.com
laboratory@sagarhospitals.in
Working    
42 Vijayapura Shri B.M.Patil Medical College, Vijayapura 21-07-2020
(TENTATIVE)
Dr. Praveen
Nodal Officer
9448356474 Dr. Smitha /
Microbiologist
       
43 Dakshina Kannad               (Mangalore) AJ Institute of Medical Sciences and Research Centre, Mangalore 22-07-2020
(TENTATIVE)
Dr. Ashok Hegde
Dean
Dr. Anitha K B
Lab Director
9845132949
9945354173
Dr. Prajna Sharma / 9964571149
Nodal Officer
ajimsvirology@ajims.edu.in      
44 Bengaluru *Lotus Diagnostic Centre, No.493, CMH Road, Diagonally opposite to ICICI Bank, Indiranagar, Bangalore 25-07-2020
(TENTATIVE)
Dr. Gunjan
Lab Director
98450007785 Dr. Latha / 9901505516
Lab Head and Quality Manager
Dr. Karthik / 9886586383
Microbiologist
lotuscovid2020@gmail.com      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-03-2021 05:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Health Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌, ಸಫಾರಿ, ಒಪೆರಾ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ