ಭಾರತ

  • Active Status 20835 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
  • Inactive Status 6184 ಗುಣಮುಖರಾದವರು
  • Death Status 872 ಮೃತರು
  • Inactive Status 1 ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಕೋವಿಡ್‌-೧೯ ಭಾರತ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌

ಕರ್ನಾಟಕ

  • Active Status 526876 ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು
  • Inactive Status 95335 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
  • Death Status 423377 ಗುಣಮುಖರಾದವರು
  • Inactive Status 8145 ಮೃತರು
ಕೋವಿಡ್‌-೧೯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಕೋವಿಡ್‌-೧೯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌