ಭಾರತ

  • Active Status 20835 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
  • Inactive Status 6184 ಗುಣಮುಖರಾದವರು
  • Death Status 872 ಮೃತರು
  • Inactive Status 1 ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಕೋವಿಡ್‌-೧೯ ಭಾರತ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌

ಕರ್ನಾಟಕ

  • Active Status 883899 ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು
  • Inactive Status 24503 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
  • Death Status 847612 ಗುಣಮುಖರಾದವರು
  • Inactive Status 11765 ಮೃತರು
ಕೋವಿಡ್‌-೧೯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಕೋವಿಡ್‌-೧೯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್‌.ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌